Admin_ongkharak

Author's details

Date registered: พฤศจิกายน 4, 2014

Latest posts

  1. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ — มกราคม 3, 2021
  2. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ — ธันวาคม 25, 2020
  3. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ — ธันวาคม 15, 2020
  4. ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ — ธันวาคม 2, 2020
  5. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ — พฤศจิกายน 13, 2020

Most commented posts

  1. ประกาศรับสมัครนักเรียน – นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 — 105 comments
  2. วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ — 8 comments
  3. แผนธุรกิจโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร — 7 comments
  4. วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ — 5 comments
  5. ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ — 4 comments

Author's posts listings

ม.ค. 03

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ควบคุมกา …

Continue reading »

14 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5-89/

ธ.ค. 25

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประกาศวิทยาลัย ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษและแ

ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ควบคุมกา …

Continue reading »

19 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5-88/

ธ.ค. 15

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ เข้าศึกษาต่อหลักส …

Continue reading »

37 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5-87/

ธ.ค. 02

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

แข่งขันทักษะวิชาชีพ 63

ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เข …

Continue reading »

27 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2-17/

Older posts «