ธ.ค. 25

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ควบคุมการแพร่ระบาดของ โรงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒o๑๙ (COVID-19)ประกาศวิทยาลัย ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษและแ

102 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5-88/

ธ.ค. 15

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ เข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖๓ และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

133 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5-87/

ธ.ค. 02

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และการเปิดการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2563 วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

แข่งขันทักษะวิชาชีพ 63

103 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2-17/

พ.ย. 13

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประกาสผลการเรียน

126 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/7818-2/

Older posts «

» Newer posts