Category Archive: งานกิจกรรม

พ.ย. 04

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประชุม อวท 62

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เข้าร่วมโครง …

Continue reading »

271 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-34/

พ.ย. 04

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

แข่งขันทักษะวิชาชีพ 62

เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เข้า …

Continue reading »

231 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-31/

ต.ค. 21

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ชมรมไฟฟ้า ไฟฟ้าอาสาทำดี 62

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ชมรมวิชาชีพไ …

Continue reading »

228 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-42/

ก.ย. 07

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

English Camp 62

เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นักเ …

Continue reading »

237 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-29/

Older posts «