Category Archive: งานกิจกรรม

Mar 04

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

สร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา 62 240362

205 total views, 2 views today

205 total views, 2 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2-9/

Nov 07

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ศึกษาดูงานแผนกไฟฟ้ากำลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ร้าน นครนายกอิเล็กทรอนิกส์ 223 total views, 1 views today

223 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-20/

Nov 01

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประชุม อวท 61

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ขอให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และการเปิดการประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 214 total views, 2 views today

214 total views, 2 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-7/

Sep 10

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

English Camp 61

ข่าวประชาสัมพันธื วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ขอให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ทุกแผนกวิชา เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 197 total views, 1 views today

197 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-8/

Older posts «