Category Archive: งานครูที่ปรึกษา

ส.ค. 18

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Fix it จิตอาสา

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เรียนเชิญ บุ …

Continue reading »

143 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-50/

มิ.ย. 30

ข่าวงานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 64

ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ระ …

Continue reading »

73 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4/

มิ.ย. 25

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช64

บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ร …

Continue reading »

76 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-48/

พ.ค. 16

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

สถานศึกษาเขตปลอดบุหรี่

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปั …

Continue reading »

1,509 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5-69/

Older posts «