Category Archive: งานทวิภาคี

Sep 28

กิจกรรมสัมมนานักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก 848 total views, 1 views today

848 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%99/

Sep 27

การนิเทศ ติดตามโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการฝึกอาชีพ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมการนิเทศ ติดตามโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการฝึกอาชีพในการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก และสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือ 758 total views, 2 views today

758 total views, 2 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8-%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b/

Sep 28

โครงการสัมนานักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ดำเนินการจัดโครงการสัมนานักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 774 total views, 2 views today

774 total views, 2 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b1/

Jun 02

พิธีลงนามความร่วมมือ

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการเรียนร่วมหลักสูตร ปวช.อาชีวศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย และการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 890 total views, 1 views today

890 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad/