Category Archive: งานประกันคุณภาพ

May 30

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

เรื่อง ขอเผยแพร่รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 513 total views, 1 views today

513 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5-28/

Apr 20

เครื่องมืองานประกัน ๒๕๕๙

ดาวน์โหลดเครื่องมืองานประกัน ๒๕๕๙  No views yet

No views yet

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b9%92%e0%b9%95%e0%b9%95/

Sep 03

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์เข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 816 total views, 1 views today

816 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a8/

Aug 31

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา

738 total views, 1 views today

738 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a/

Older posts «