Category Archive: งานวางแผน และงบประมาณ

Dec 14

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 508 total views, 2 views today

508 total views, 2 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5-51/

Sep 13

รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 463 total views, 1 views today

463 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87/

Jul 21

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

เรื่อง ตกลงราคาจ้างตามงบประมาณ (เงินบำรุงการศึกษา) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 546 total views, 1 views today

546 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5-31/

Oct 06

ประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยการมีส่วนของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม ๑ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก 980 total views, 1 views today

980 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%9b/

Older posts «