Category Archive: งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Nov 23

เผยแพร่ผลงานวิจัย

นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ชื่องานวิจัย การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 205 total views, 2 views today

205 total views, 2 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2/

Oct 05

เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน

ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 232 total views, 2 views today

232 total views, 2 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89/

Nov 15

แบบฟอร์มสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2560 406 total views, 2 views today

406 total views, 2 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c/

Oct 18

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 515 total views, 1 views today

515 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5-44/

Older posts «