Category Archive: งานสื่อการเรียน การสอน

Oct 10

ประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ณ ห้องประชุม ๑ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ จังหวัดนครนายก 794 total views, 2 views today

794 total views, 2 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b5-%e0%b9%94-%e0%b8%9d/

Nov 18

การติดตามประเมินผลการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เข้ารับการติดตามประเมินผลการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา โดยมีผู้แทนชุมชน ผู้แทยผู้ปกครองรว่มประชุมเพื่อชี้แจงความเข้าใจในกรจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 757 total views, 1 views today

757 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88/