Category Archive: งานสื่อการเรียน การสอน

ต.ค. 10

ประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย

วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ผู …

Continue reading »

1,689 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b5-%e0%b9%94-%e0%b8%9d/

พ.ย. 18

การติดตามประเมินผลการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เข้ารับการติดตามประเมินผลการจั …

Continue reading »

1,409 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88/