Category Archive: งานอาคารสถานที่

ก.พ. 22

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการปรั …

Continue reading »

1,010 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5-65/

ต.ค. 14

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ตกลงราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครู ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุ …

Continue reading »

1,426 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5-19/