Category Archive: งานอาคารสถานที่

Feb 22

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เรื่อง จัดจ้างโครงการปรับปรุงทาสีตึกพาณิชยกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 400 total views, 1 views today

400 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5-65/

Oct 14

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ตกลงราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักครู ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ของรัฐบาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 727 total views, 1 views today

727 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5-19/