Category Archive: งานโครงการพิเศษ

Oct 21

ศูนย์ Fix it center “กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ”

วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม การให้บริการศูนย์ Fix it center “กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ ที่ว่าการอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 714 total views, 1 views today

714 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c-fix-it-center-%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88/

Jul 23

พิธีเปิดโครงการ Fix it center ณ อบต.ทรายมูล

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลดำเนินการจัดพิธีเปิดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอองครักษ์เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1,689 total views, 2 views today

1,689 total views, 2 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-fix-it-center-%e0%b8%93-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b8%97/

Jul 17

พิธีเปิดโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือดำเนินการจัดพิธีเปิดโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือ 779 total views, 1 views today

779 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2/

Jul 15

โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือดำเนินการจัดโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 อาทิ การฝึกอบรมการทำเบเกอรี่ และการฝึกอบรมการซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ให้แก่ประชาชนที่สนใจ เมื่อวันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือ 904 total views, 1 views today

904 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1/

Older posts «