Category Archive: ฝ่ายวิชาการ

ก.พ. 11

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

144817303_1397977720548103_3911406912672647828_n

  575 total views, 1 views today

575 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81-8/

ม.ค. 03

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ควบคุมกา …

Continue reading »

441 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5-89/

ธ.ค. 25

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

ประกาศวิทยาลัย ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษและแ

ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ควบคุมกา …

Continue reading »

437 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5-88/

ธ.ค. 02

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

แข่งขันทักษะวิชาชีพ 63

ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เข …

Continue reading »

372 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2-17/

Older posts «