Category Archive: ไม่มีหมวดหมู่

มิ.ย. 29

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

โครงงานวิทยาศสาตร์ 62 อวท

เชิญชวน บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอง …

Continue reading »

245 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-32/

มิ.ย. 14

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

วันไหว้ครู 61

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เชิญชวนคณะผู …

Continue reading »

524 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2-12/

มี.ค. 15

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รายงานงบทดลองรายเดือน หน่วยเบิกจ่ายวิทยาลัยการอาชีพองคร …

Continue reading »

668 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad-4/

ก.พ. 12

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

รายงานงบทดลองรายเดือน หน่วยเบิกจ่ายวิทยาลัยการอาชีพองคร …

Continue reading »

717 total views, no views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad-3/

Older posts «