Category Archive: To Be Number One วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

Aug 28

โครงการอบรมแกนนำเยาวชน To be number one

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ร่วมกับ สาธารณะสุขจังหวัดนครนายก โดยความอนุเคราะห์จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ดำเนินการจัดโครงการอบรมแกนนำเยาวชน To be number one โดยมีนายสุเทพ สุวรรณกลาง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายกเป็นประธาน เพื่อส่งเสริมพลังความคิดทางด้านบวก และเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำ ให้เป็นคนเก่งและดีได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ไร่หุบพญาแคมป์ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 2,408 total views, 1 views today

2,408 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%99-t/

Jun 26

To be number one 2015

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์เข้าร่วมประกวดชมรม To be number one 2015 ได้รับราลวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และร่วมแข่งขัน To be number one teen dancercise 2015 รุ่น Teenage ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 442 total views, 1 views today

442 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/to-be-number-one-2015/

Jun 22

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ร่วมใจ ต้านภัย ยาเสพติด

1,001 total views, 2 views today

1,001 total views, 2 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81/

Nov 06

มอบเกียรติบัตร โครงการ To Be Number One

นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ ในการประกวดนำเสนอผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา – อุดมศึกษา ระดับจังหวัด และ ประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NAKHONNAYOK CHAMPIONSHIP 2014 รุ่น Teenage เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 801 total views, 1 views today

801 total views, 1 views today

Permanent link to this article: http://www.ongkharak.ac.th/%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-to-be-num/