โครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

โครงการจัดทำพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

โครงการจัดทำและเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ผลงานวิจัยสู่ชุมชน

โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของครูและนักเรียนนักศึกษา

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและระบบจัดเก็บเอกสารงานประกันฯ

โครงการจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2559

โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการและสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 2559-2562

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการประดิษฐ์นวัตกรรมรถประหยัดเชื้อเพลิง

โครงการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

โครงจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “เรียนจบ พบงาน”

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

โครงอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสถานศึกษา

โครงการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

โครงการจัดหาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สถานศึกษา

โครงการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษา

โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

โครงการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา

โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

โครงการจัดทำแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานเกี่ยวกับวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2559

โครงการอาชีวะอาสา เทศการปีใหม่ ปี 2559

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ปี 2559

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไป ปีงบประมาณ 2559

โครงการจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี ผู้ต้องขัง ค่ายทหาร อปท. ปีงบประมาณ 2559

โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ปีงบประมาณ 2559

โครงการจัดอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2559

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีงบประมาณ 2559

โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมวินัยจราจรรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุ ปีงบประมาณ 2559

โครงการอาชีวะจิตอาสา บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ปี 2559

โครงการจัดสวัสดิการน้ำดื่มให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

โครงการจัดซื้อยารักษาโรค และอุปกรณ์เวชภัณฑ์

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการฝึกอบรมครูที่ปรึกษาพัฒนาทักษะในการให้คำปรึกษานักเรียน นักศึกษา ในการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาในการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาใหม่

โครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการ To Be Number One

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาชีพ คนดี-คนเก่ง

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

โครงการสืบสานวัฒนธรรมและปลูกจิตสำนึกด้านการรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์

โครงการการแข่งขันกีฬาสีภายใน

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

โครงการอบรมให้ความรู้ยาเสพติดและตรวจสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา

ฝ่ายวิชาการ

โครงการนำนักเรียน นักศึกษาดูงานในสถานประกอบการ (แผนกช่างยนต์)

โครงการปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือแผนกวิชาช่างยนต์

โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการแผนกวิชาช่างยนต์

โครงการอบรมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก (ช่างยนต์)

โครงการเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้และจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ช่างไฟฟ้า)

โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

โครงการปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้า

โครงการวันคริสต์มาส (Christmas Day) และแข่งทักษะภาษาอังกฤษ

โครงการภาษาอังกฤษวันละคำ (A Word A Day)

โครงการ นิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โครงการวันสุนทรภู่และจัดกิจกรรมในวิชาสามัญ

โครงการนิเทศการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

โครงการกิจกรรม 5 ส. ฝ่ายวิชาการ

โครงการค่ายภาษาอังกฤษเรียนรู้กับเจ้าของภาษา

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล

โครงการจัดซื้อ/จัดหาวัสดุฝึกวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

โครงการงานสัปดาห์ห้องสมุด

โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์-นิตยสาร

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ แผนกวิชาการบัญชี

โครงการบริการวิชาชีพและวิชาการสู่ชุมชน แผนกวิชาการบัญชี

โครงการศึกษาดูงาน แผนกวิชาการบัญชี

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

โครงการศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสู่ความทันสมัย

โครงการเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้วิชาชีพคอมพิวเตอร์

โครงการบริการวิชาชีพและวิชาการสู่ชุมชน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงการการวัดผลและประเมินผล

โครงการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net)

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ

โครงการปรับปรุงและติดตั้งหลังคาโรงฝึกงานแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญอบรมให้ความรู้ (แผนกการโรงแรม)

โครงการปรับปรุงแผนกและห้องเรียนการโรงแรม

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (แผนกวิชาการโรงแรม)

โครงการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

 9,252 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to top