กิจกรรมสัมมนานักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจ...

Open post

โครงการสัมนานักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ดำเนินการจัดโครงการสัมนานักเรี...

Scroll to top